top of page

ADAM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní vztah a služby:

1. 1. Adam:

Adam je obchodní společnost Adam Technology s.r.o., se sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, IČ 09360735 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 335125.

Adam je technologickou platformou (dále jen „platforma Adam“), pomocí které mohou fyzické a právnické osoby projevovat zájem o poskytnutí profesionálních služeb v oblasti domácnosti (dále jen “profesionální služby”) poskytovaných nezávislými poskytovateli těchto služeb, na základě smlouvy se společností Adam. Berete na vědomí, že společnost Adam neposkytuje profesionální služby, a že všechny takové služby jsou poskytovány nezávislými dodavateli, kteří nejsou zaměstnanci společnosti Adam. Profesionální služby se rozumí poskytování služeb určitého druhu manuálních dovedností, provozovaných za účelem vytváření zisku, jako například poskytování malířských, instalatérských, truhlářských, elektrikářských, architektských, stěhovacích a jiných služeb Uživatelům profesionální služby prostřednictvím služeb Adam, a to zákazníkům a jeho profesionálům.

Přístupem ke službám a jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami (dále jen “Smlouva”), které ustanovují smluvní vztah mezi vámi a společností Adam. Pokud s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, nesmíte služby používat. Tyto smluvní podmínky výslovně nahrazují předchozí smlouvy nebo ujednání s vámi. Společnost Adam smí platnost těchto smluvních podmínek nebo kterýchkoliv vám poskytovaných služeb okamžitě ukončit nebo může zcela ukončit nabídku služeb či odepřít přístup ke službám či jakékoliv jejich části, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

Společnost Adam může smluvní podmínky týkající se služeb změnit. Platnost změn začíná okamžikem publikování takto aktualizovaných smluvních podmínek společností Adam na tomto místě nebo okamžikem publikování změněných smluvních podmínek v příslušné službě. Přístupem ke službám nebo jejich používáním po publikování změn vyjadřujete svůj souhlas se změněnými smluvními podmínkami.

​1​. 2. Uživatel služby (dále též ”Vy” nebo “Uživatel”):

Uživatelem služby se rozumí fyzická či právnická osoba, která projevila zájem o poskytnutí profesionálních služeb poskytovaných nezávislými dodavateli.

Pokud jste fyzická osoba, prohlašujete využíváním platformy Adam, že máte věk nejméně 18 let nebo u vás nastaly jiné okolnosti, s nimiž zákon spojuje nabytí svéprávnosti a jste tedy osoba svéprávná.

Pokud jednáte jménem právnické osoby, prohlašujete využíváním platformy Adam, že máte právo uzavřít tuto Smlouvu jménem právnické osoby, jejíž údaje (především jméno, IČO) jste jako reprezentant této právnické osoby poskytl společnosti Adam při projevení zájmu o poskytnutí profesionálních služeb.

Vědomým poskytnutím nepravdivých informací včetně, ne pouze, jména, adresy, tel. čísla, e-mailové adresy je závažné a podvodné jednání, které může způsobit významné škody a porušení ochrany osobních údajů pro společnost Adam, nezávislé poskytovatele profesionálních služeb a další třetí osoby včetně časové náročnosti, úsilí a nákladům vynaloženým na zpracování takového požadavku a včetně potenciálních pokut. Pokud při projevení zájmu o poskytnutí profesionálních služeb vědomě poskytnete společnosti Adam nepravdivé, náhodné nebo jinak smyšlené informace, vystavujete se riziku pokuty ze strany společnosti Adam ve výši 20 tis. Kč za každé takto vědomě poskytnuté nepravdivé údaje.

 

​​1. 3. Profesionál:

Profesionálem se rozumí nezávislý poskytovatel služeb, který je právnická nebo fyzická osoba, která má jakožto smluvní partner společnosti Adam zájem o uzavření Smlouvy o dílo s Uživatelem služby, jejímž předmětem je poskytování profesionálních služeb definovaných v bodě 1.1.

Berete na vědomí, že Profesionálové jsou nezávislí poskytovatelé služeb a nejsou zaměstnanci společnosti Adam. Mezi Profesionály a společností Adam neexistuje jakýkoliv pracovněprávní vztah.

Berete na vědomí, že Adam neprovádí kontrolu profesionálních licencí či povolení Profesionálů poskytujících služby vyžádaných prostřednictvím platformy Adam.

Poskytování profesionálních služeb definovaných v bodě 1.1:

Berete na vědomí, že Adam není poskytovatelem profesionálních služeb. Profesionální služby jsou dodávány nezávislými poskytovateli služeb - Profesionály, kteří nejsou zaměstnanci společnosti Adam.​

1. 4. Smlouva o dílo:

Smlouvou o dílo se rozumí smlouva, uzavřená mezi Uživatelem služby a Profesionálem, jejímž předmětem je závazek Profesionála poskytnout Uživateli služby profesionální služby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutou cenu.​

1. 5. Prostor poskytování služeb:

Jedná se o prostory, které Uživatel služby specifikoval při projevení zájmu o profesionální služby v Poptávce.​

1. 6. Způsob komunikace stran

Komunikace stran probíhá prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v případě Uživatele služby v Poptávce a v případě společnosti Adam na webových stránkách společnosti Adam.

1. 7. Služby společnosti Adam

Služby, které poskytuje společnost Adam zahrnují především poskytování technologické platformy Adam, zákaznické podpory, zajištění komunikace mezi Zákazníkem a Uživatelem profesionální služby.

 

 

2. Zadání poptávky k vyhledání Profesionála

 

​2. 1. Obsahem zadání poptávky k vyhledání Profesionála na webu https://www.mujadam.cz/ nebo na jiné, přesměrované nebo jinak upravené adrese (dále jen “Poptávka”) je zejména:

- specifikace prostoru poskytování služeb, o jehož má Uživatel služby zájem

- informace, zda je požadováno, aby Profesionál zajistil materiál (např. barvy) na provedení služby, nebo zda si Uživatel služby přeje zajistit materiál sám na vlastní náklady

- případně další relevantní informace související s poskytnutím profesionálních služeb

- cena nabízená Uživatelem služby Profesionálovy za provedení profesionálních služeb

- jméno a příjmení Uživatele služeb

- telefonní číslo Uživatele služeb

- e-mailová adresa Uživatele služeb

- Uživatelem služby preferované datum provedení profesionálních služeb Profesionálem

- adresa prostoru poskytování služeb

3. Rozsah profesionálních prací

3. 1. Přesná specifikace Uživatelem služby poptávaných služeb Profesionála je uvedena v Poptávce služeb.

3. 2. Zajištěné profesionální služby jsou prováděny v místě poskytování služeb uvedeném v Poptávce služeb.

3. 3. Konečný rozsah prací a cenu za provedení prací si Uživatel služby s Profesionálem odsouhlasí v místě poskytování služeb před zahájením prací, a to písemnou formou s podpisem obou stran (dále také jen „Objednávka“).

4. Cena 

4. 1. Berete na vědomí, že využívání služeb platformy Adam může mít za následek poplatky za služby nebo zboží, které obdržíte od Profesionála. Poté, co jste obdrželi služby nebo zboží získané využíváním služby platformy Adam vám platbu příslušných poplatků jménem Profesionála zprostředkuje společnost Adam jako zástupce pro výběr plateb s omezenou pravomocí takového Profesionála. Poplatky vámi zaplacené jsou konečné a nevratné, pokud společnost Adam nestanoví jinak.

4. 2. Adam na webu https://www.mujadam.cz/ Uživateli po zadání vstupních informací nabízí doporučenou cenu, která dle Adama odpovídá zadaným vstupním informacím, a při které dle Adama může dojít ke spojení Uživatele služby s Profesionálem. Tato cena je pouze doporučená a odhadovaná na základě Uživatelem služby vložených informací. Konečná cena je stanovená výhradně na základě dohody mezi Profesionálem a Uživatelem služby na místě provedení Služeb před zahájením poskytování profesionálních služeb Profesionálem. Adam konečnou cenu nestanovuje a nemá na její stanovení jakýkoliv vliv.

 

4. 3. Konečná cena za poskytnutí profesionálních služeb bude Profesionálem stanovena před zahájením profesionálních služeb na místě na základě odborného zhodnocení rozsahu prací, vyměření Prostoru poskytování služeb a dalších faktorů, které mohou mít na finální cenu vliv.

 

4. 4. V případě, že se konečná cena stanovená Profesionálem před zahájením profesionálních služeb bude lišit od doporučeného odhadu, má Uživatel právo před zahájením prací na zrušení Poptávky.

 

4. 5. Cena je splatná vždy do 5. dne od předání hotových prací Profesionálem výhradně a ne jinak než na účet 2202123227/2010. Na platby hotovostí nebo na jiný účet nebude brán zřetel.

 

4. 6. V případě vzniku přeplatku má Uživatel právo na jeho vrácení, a to ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy existenci přeplatku Adam potvrdil e-mailem.

 

4. 7. Uživatel služby má právo svoji Poptávku do 5 dnů před plánovaným zahájením profesionálních služeb bezplatně zrušit. Pokud dojde ke zrušení Poptávky později než 5 dnů před plánovaným zahájením služeb Profesionálem, Adam může Uživateli služby účtovat storno poplatek do výše 30 % doporučené ceny Poptávky, minimálně však 2 tis. Kč.

 

4.8. Uživatel služby výslovně souhlasí s tím, že v případě, že řádně neuhradí cenu za dílo provedené podle Smlouvy o dílo uzavřené mezi Profesionálem a Uživatelem služby v návaznosti na využití Služeb společnosti Adam, dojde k postoupení následujících pohledávek z profesionála na společnost Adam, která bude tyto pohledávky na Uživateli služby vymáhat:
a) celá pohledávka s příslušenstvím spočívající v nároku na úhradu ceny za provedení díla Uživatelem služby na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Profesionálem a Uživatelem služby v návaznosti na využití Služeb společnosti Adam;
b) celá pohledávka s příslušenstvím spočívající v nároku na úhradu smluvní pokuty Uživatelem služby ve výši 0,05 % z dlužné částky za cenu za dílo za každý, byť jen započatý den prodlení s hrazením ceny za dílo na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Profesionálem a Uživatelem služby v návaznosti na využití Služeb společnosti Adam.

 

​​

5. Uzavření Smlouvy o dílo

5. 1. Uzavření Smlouvy o dílo je stvrzeno podpisem Objednávky.

5. 2. Uzavřením Smlouvy o dílo se Profesionál zavazuje poskytovat Uživateli služby profesionální služby v rozsahu a za podmínek stanovených v Objednávce profesionálních služeb na místě před zahájením profesionálních služeb.

5. 3. Adam negarantuje profesionalitu, provedení ani kvalitu dodání služby od jednotlivých Profesionálů.

5. 4. Platforma Adam umožňuje efektivní spojení Uživatele služby s Profesionálem. Adam Uživateli služeb nedoporučuje, ani jinak neradí s volbou konkrétního Profesionála.

5. 5. V případě opakovaných Poptávek stejného Uživatele služby nebo Poptávek na stejný Prostor poskytování služeb Adam negarantuje, že dojde ke spojení se stejným Profesionálem, identickému provedení nebo kvalitě profesionálních služeb.

Zákazník za výše uvedených podmínek postupuje na Adama uvedené pohledávky týkající se všech budoucích Smluv o dílo uzavřených s Uživateli služeb v souvislosti s využíváním Služeb poskytovaných Adamem. Adam tyto budoucí pohledávky za výše uvedených podmínek přijme.

 

6. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo

Nad rámec ujednání uvedených v těchto Podmínkách shora a v Poptávce profesionálních služeb se sjednávají tyto podmínky poskytování profesionálních služeb Profesionálem Uživateli služby:

6. 1. Profesionál je povinen Uživatele služby informovat o rozsahu a konečné ceně profesionálních služeb, a to podpisem Objednávky Profesionálem a Uživatelem služby.

6. 2. Profesionál vyrozumí Uživatele služby o provedení odborných služeb podpisem předávacího protokolu o provedeném díle (dále jen „Předávací protokol“), který by měl být podepsán mezi Profesionálem a Uživatelem služby.

6. 3. Profesionál je oprávněn provést službu v kteroukoliv dobu či kterýkoliv den v době v závislosti na dohodě s Uživatelem služby.

6. 4. Uživatel služby se zavazuje poskytovat Profesionálovi potřebnou součinnost vyplývající ze smluvních ujednání nebo Profesionálem odůvodněně požadovanou, a to zejména:

- pustit Profesionála do prostor určených k provedení služby, popř. předat Profesionálovi klíče nebo přístupové kódy od prostor objektu za účelem provedení služby.

- zajistit, aby byly Prostory poskytování služeb dostupné a způsobilé pro provedení služby, a to především vyklizeny od všech předmětů, které brání či mohou bránit provedení služeb. Profesionál není povinen zajistit odstranění těchto předmětů pro řádný výkon své činnosti. Nebudou-li tyto předměty odstraněny, Profesionál není povinen a oprávněn zajistit jejich odstranění a provedení služby a současně Profesionál neodpovídá za vady prováděné činnosti způsobené neodstraněním těchto předmětů. Uvedené není uplatňováno, pokud Uživatel služby v Poptávce projevil zájem, popř. s Profesionálem před potvrzením finální ceny sjednal službu stěhování především nábytku nebo jiných movitých věcí a důkladný úklid po provedení profesionálních služeb

- zdržet se všeho, čím by bylo bráněno v provedení profesionálních služeb

- Uživatel služby se zavazuje bez zbytečného odkladu po provedení profesionálních služeb tento prostor prohlédnout a zkontrolovat

- je-li Uživatelem služby právnická osoba, zavazuje se zajistit dodržování uvedených povinností i uživateli objektu, ve kterém dochází k poskytování služby.

6. 5. V případě prodlení Uživatele služby s úhradou ceny za potvrzenou Objednávku (tj. odměny za provedené profesionální služby) se Uživatel služby zavazuje zaplatit Profesionálovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení.

 

7. Kontrola provádění profesionálních služeb a řešení reklamací

7. 1. S ohledem na charakter prováděné činnosti je Uživatel služby oprávněn vytknout vady provedené práce Profesionála bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však v den předání prostor Profesionálem, a to uvedením vytýkaných vad do Předávacího protokolu s tím, že je povinen popsat konkrétní vady profesionálních služeb a zasláním kopie Předávacího protokolu na e-mail společnosti Adam uvedený na webu společnosti.

7. 2. V případě že nebude služba reklamována způsobem dle odstavce shora, má se za to, že byla provedena řádně v souladu s Objednávkou.

7. 3. V případě skrytých vad je Uživatel služby oprávněn vytknout vady provedené práce bezodkladně po jejich zjištění. Poté, co klient společnosti Adam oznámí skryté vady, je povinen si urychleně do 30 dnů od obdržení reklamace sjednat náhradní termín poskytnutí opravy.

7. 4. V případě, že Profesionál způsobí porušením svých smluvních povinností Uživateli služby škodu, má Uživatel služby nárok na její náhradu ze strany Profesionála.

7. 5. Před vpuštěním Profesionála do Prostor poskytování služeb je Uživatel služeb povinen bezpečně uložit veškeré cenné a křehké předměty. Za případnou ztrátu nebo poškození těchto předmětů Adam nenese žádnou odpovědnost.

 

8. Ochrana osobních údajů

8. 1. Uživatel služby uděluje dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých společnosti Adam. Zpracování předmětných osobních údajů je nezbytné pro plnění dle Poptávky.

8. 2. Osobní údaje Uživatele služby mohou být předány Profesionálovi, který projevil zájem o poskytování služeb Uživateli služeb dle jeho zadané Poptávky.

8. 3. Používáním platformy Adam především, ne pouze, zadáním Poptávky vyslovujete souhlas s obdržením komunikace ze strany Adama, a to včetně SMS zpráv, telefonátů, e-mailové komunikace nebo dopisů. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat.

8. 4. Adam informuje Uživatele služby o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů. Pokud Uživatel služby zjistí nebo se domnívá, že Adam provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele služby nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat společnost Adam o vysvětlení, požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn, zejména se může jednat o blokování poskytnutých osobních údajů, provedení jejich opravy, jejich doplnění či likvidaci.

8. 5. Uživatel služby tímto uděluje společnosti Adam výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se jejích služeb na elektronickou adresu. Adam informuje Uživatele služby, že souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu může kdykoli odvolat.

8. 6. Společnost Adam může poskytnout zpracovateli pojistných nároků nebo pojišťovně všechny potřebné informace v případě stížnosti, sporu nebo konfliktu, který může znamenat vznik pojistného nároku a jehož účastníkem jste vy a nezávislý poskytovatel, pokud jsou takové informace nezbytné k vyřešení dané stížnosti, sporu nebo konfliktu.

8. 7. Uživatel dává souhlas Profesionálovi se zhotovením fotografií nebo videí dokončené práce a zároveň dává souhlas Adamovi s použitím těchto materiálů pro prezentaci (web, Facebook, Google, a popř. pro jiné propagační materiály nebo účely).

 

9. Společná a závěrečná ustanovení

 

9. 1. Tyto Podmínky platí subsidiárně pro jednotlivé Smlouvy o dílo a Poptávky profesionálních služeb.

9. 2. Rozhodné právo - tyto Všeobecné smluvní podmínky se řídí právem České republiky.

9. 3. Služby jsou poskytovány “tak, jak jsou” a “pokud jsou k dispozici”. Společnost Adam se zříká všech prohlášení a záruk, ať už výslovných, nepřímých či zákonných, které nejsou výslovně uvedeny v těchto smluvních podmínkách.

9. 4. Společnost Adam navíc nečiní žádná prohlášení, záruky nebo závazky týkající se spolehlivosti, včasnosti, kvality, vhodnosti či dostupnosti služeb nebo jakýchkoli služeb vyžádaných prostřednictvím využití našich služeb ani záruky, že služby budou nepřetržité či bezchybné.

9. 5. Společnost Adam negarantuje kvalitu, vhodnost, bezpečnost či dostupnost Profesionála.

9. 6. Uživatel služby uděluje svůj výslovný předchozí souhlas ve smyslu ust. § 1897 věta druhá občanského zákoníku s tím, aby společnost Adam postoupila jím zvolené třetí osobě práva z Poptávky pro něj vyplývající, a to pokud současně s tím na stejnou osobu převede i povinnosti z této Poptávky pro něj vyplývající. V případě potřeby se Uživatel služby zavazuje udělit souhlas dle věty první tohoto odstavce v příslušné formě i ve vztahu ke třetí osobě zvolené společností Adam.

9. 7. Uživatel služby potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

9. 8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2020.

Adam Technology s.r.o. | Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 | IČ: 09360735
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 335125
www.mujadam.cz

bottom of page