VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKY

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví hlavní podmínky upravující užívání služeb Adam ze strany Zákazníků.

 

Poskytovat malířské služby přes platformu Adam lze jen na základě souhlasu s níže uvedenými podmínkami a ustanoveními.

 

Článek I.

Vymezení pojmů

 

1. Pro účely této smlouvy se rozumí:

 

Adam/společnost Adam – obchodní společnost Adam Technology s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, IČ 09360735 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 335125, je podnikatelským subjektem poskytujícím administrativní a technologickou podporu podnikatelské činnosti Zákazníků (dále jen „služby“) v oboru malířských služeb a propojuje zájemce o malířské služby se svými Zákazníky, kteří mají zájem malířské služby v daný čas a v daném místě poskytovat.

 

Zákazník – fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě platného živnostenského oprávnění v oboru malířských služeb, která poskytuje svým jménem a na svou odpovědnost malířské služby finálním uživatelům služby na základě samostatného právního vztahu, založeného smlouvou o dílo nebo fyzická osoba poskytující malířské služby nahodile a nepravidelně, jejíž příjmy získané z této činnosti nepřekročí částku 30.000 Kč. 

 

Služby společnosti Adam – služby, které poskytuje společnost Adam, včetně poskytování technologické platformy Adam, zákaznické podpory, zajištění komunikace mezi Zákazníkem a Uživatelem malířské služby a další podobné služby.

 

Smlouva – znamená smlouvu o užívání služeb platformy Adam, uzavíranou konkludentním právním jednáním a tyto všeobecné obchodní podmínky upravující vztahy mezi Zákazníkem a společností Adam ohledně užívání služeb společnosti Adam.

 

Malíř – je zákazníkův představený, zaměstnanec nebo dodavatel (osoba provádějící pro zákazníka malířské služby, která není jeho zaměstnancem): a který splňuje v daném okamžiku platné podmínky společnosti Adam pro aktivní malíře využívající služeb Adama; a kterému společnost Adam poskytla oprávnění pro přístup ke službám Adam za účelem poskytování malířských služeb zákazníkovým jménem.

 

Uživatel malířské služby/Uživatel služby – fyzická nebo právnická osoba poptávající malířské služby, která vstupuje se Zákazníkem do samostatného smluvního vztahu, na jehož základě jsou Zákazníkem poskytovány malířské služby. 

 

Malířské služby – se rozumí poskytování služeb v oboru Malířství, lakýrnictví a natěračství Uživatelům malířské služby prostřednictvím služeb Adam, a to zákazníkem a jeho malíři.

 

Poptávka malířských služeb - poptávka Uživatele služby vůči Adamovi, jejímž prostřednictvím Adam zajišťuje pro Zákazníka příležitost poskytnout Uživateli služby malířské služby.

 

Smlouva o dílo – smlouva uzavřená písemnou objednávkou mezi Uživatelem služby a Zákazníkem, který prostřednictvím Malířů poskytne malířské služby Uživateli služby. Smlouva o dílo je samostatným právním vztahem mezi Zákazníkem a Uživatelem služby, za jehož řádné plnění nese plnou odpovědnost Zákazník. Adam není smluvní stranou smlouvy o dílo a nevznikají mu z této smlouvy žádné právní povinnosti.


 

Článek II.

Úvodní prohlášení smluvních stran

 

1. Společnost Adam prohlašuje, že je provozovatelem technologické platformy a má odborné zkušenosti, znalosti a know-how, na jejichž základě je schopna generovat v oblasti malířských služeb zakázky pro Zákazníka za podmínek sjednaných v této smlouvě.

 

2. Zákazník prohlašuje, že má zájem o obchodní spolupráci s Adamem, spočívající v užívání technologických a administrativních služeb na podporu své podnikatelské činnosti. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Adam je poskytovatelem administrativní a technologické podpory a neposkytuje malířské služby.

 

3. Prohlášení stran. Smluvní strany shodně prohlašují, že za účelem generování obchodních příležitostí, poskytování technologické podpory a za účelem administrativní podpory od společnosti Adam pro Zákazníka uzavírají tuto smlouvu.    

 

Článek III.

Předmět smlouvy

 

Adam se zavazuje poskytovat po dobu trvání této smlouvy administrativní a technologickou podporu podnikatelské činnosti Zákazníka dle této smlouvy. Zákazník se zavazuje za takto poskytnuté služby hradit Adamovi servisní poplatek.

 

Článek IV.

Vymezení vztahu mezi zákazníkem a uživateli

 

Vztah smluvních stran - Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že na základě jeho

poskytování malířských služeb Uživatelům vzniká mezi Zákazníkem a Uživatelem Smlouva o dílo tedy, právně závazný přímý obchodní vztah, jehož účastníkem není společnost Adam. Za jakékoliv povinnosti či závazky vůči Uživatelům nebo třetím stranám, k jejichž vzniku došlo na základě poskytnutí malířských služeb Zákazníkem, nese výhradní odpovědnost Zákazník.

 

Kontaktní údaje - Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že společnost Adam může Uživateli na základě přiměřeného požadavku sdělit zákazníkovy kontaktní údaje a/nebo údaje o pojištění.


 

Článek V.

Vymezení vztahu mezi Adamem a Zákazníkem

 

1. Vztah smluvních stran. Adam propojuje zájemce o malířské služby (potenciální Uživatele služby) se svými Zákazníky, kteří mají zájem malířské služby v daný čas a v daném místě poskytovat. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že na základě toho, že společnost Adam poskytuje Zákazníkovi administrativní a technologickou platformu a generuje v oblasti malířských služeb nové zakázky, vzniká mezi Adamem a Zákazníkem právně závazný, přímý obchodní vztah s rovným postavením Adama a Zákazníka jako dvou samostatných podnikatelských subjektů. Adam neřídí ani neovládá Zákazníka či jeho Malíře při plnění této smlouvy. Zákazník a jeho Malíři nejsou oprávněni společnost Adam jakkoliv právně zavazovat a zaručují se, že se nebudou vydávat za její zaměstnance, jednatele ani zplnomocněné zástupce společnosti Adam nebo jejích poboček. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva není pracovní smlouvou a na jejím základě nevzniká mezi společností Adam a Zákazníkem (ani jejími Malíři) žádný pracovní poměr (z pohledu pracovního práva, daňového práva nebo sociálního práva). Ve vztahu mezi Zákazníkem a společností Adam nese a ponese výhradní odpovědnost za poskytování malířských služeb svými Malíři Zákazník.

 

2. Odměna za malířské služby je pak výsledkem střetávání přání Uživatele služby, za kolik je ochoten zaplatit za danou službu a přáním Zákazníka, za kterou je ochoten službu poskytnout. Na základě toho, Adam propojuje Uživatele služby se Zákazníky, kteří jsou ochotni za daných podmínek službu uskutečnit. Navržená cena pro obě strany je pak doporučená hodnota, která by měla usnadnit spojení potencionálního Uživatele služby se Zákazníkem ochotným za těchto podmínek službu vykonávat. Obě strany mají možnost finální cenu libovolně ovlivňovat.

 

3. Přijímání zakázek. Zákazník a jeho Malíři mají právo vygenerovanou zakázku od Adama přijmout nebo odmítnout. Přijetím zakázky Zákazník souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s Uživatelem služby. Tím akceptuje rozsah malování a s tím spojené úkony jako včetně stěhování nábytku nezbytné pro malování, přípravu zdí pro malování, úklida po službě i kvalitu vyžadovanou Uživatelem služby, které byly Zákazníkovi předem prezentovány prostřednictvím společnosti Adam a nebo některým z jejích zástupců.

 

4. Malování provedeno jinou osobou. Pokud Zákazník plní svůj závazek z této smlouvy a ze smlouvy o dílo prostřednictvím svých Malířů, nese za toto plnění prostřednictvím jich stejnou odpovědnost, jako by plnil sám. Tuto skutečnost má povinnost Zákazník nahlásit v dostatečné době před uskutečněním samotné služby společnosti Adam.

 

5. Informační povinnost. Zákazník a jeho Malíři berou na vědomí a a přijímají požadavek Uživatele služby před zahájením poskytování malířských služeb s Uživatelem služby písemně potvrdit konečnou cenu malířské služby a rozsah malířských služeb. Zákazník a jeho Malíři rovněž berou na vědomí a přijímají požadavek Uživatele služby po dokončení malířské služby s Uživatelem služby podepsat předávací protokol, jehož podepsáním Uživatel služby souhlasí s provedením, kvalitou, rozsahem provedených služeb.

 

Článek VI.

Vymezení vztahu mezi zákazníkem a malíři

 

Vztah smluvních stran - Za jakékoliv povinnosti či závazky vůči Malířům, k jejichž vzniku došlo na základě Zákazníkova vztahu s jeho Malíři (včetně poskytnutí malířských služeb), nese výhradní odpovědnost Zákazník. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že bude vykonávat výhradní kontrolu nad Malíři a dodržovat veškeré platné právní předpisy (včetně předpisů týkajících se daní, sociálního pojištění a pracovněprávních vztahů) upravující zákazníkův vztah s jeho Malíři či jinak s ním související.

 

Odpovědnost za Malíře - Zákazník bere na vědomí, že za všech okolností nese vůči uživatelům a společnosti Adam odpovědnost a ručí za jednání a pochybení svých Malířů.

 

Článek VII.

Požadavky na malování

 

1. Kontrola kvality. Uživatel služby požaduje řádné a kvalitní plnění malířských služeb. Kontrola kvality malování je zajištěna především Uživatelem služby.

 

2. Hodnocení služby uživatelem. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že:(a) po realizování malířské služby bude uživatel malířské služby vyzván společností Adam, aby danou službu ohodnotil prostřednictvím technologické platformy Adam, přičemž může uvést nepovinný komentář či zpětnou vazbu týkající se daných malířských služeb.

 

3. Průměrné hodnocení. Zákazník bere na vědomí, že přáním společnosti Adam je umožnit uživatelům přístup ke službám vysoké kvality prostřednictvím administrativní a technologické platformy společnosti Adam. Aby každý Malíř mohl nadále využívat přístup k administrativní a technologické platformě Adam, musí její průměrné hodnocení ze strany uživatelů překračovat minimální přijatelné průměrné hodnocení stanovené společností Adam pro danou oblast, jehož výši může společnost Adam dle vlastního uvážení čas od času aktualizovat (dále jen „minimální průměrné hodnocení“).

 

4. Reklamace. Zákazník akceptuje, že může dojít k výměně Zákazníka pro předmětného Uživatele služby.

 

Na základě žádosti od Uživatele služby, opakovaných reklamacích, porušení smlouvy, hodnocení nižšího než je minimální průměrné hodnocení či jakéhokoliv podezření z poškození dobrého jména společnosti Adam, její obchodní značky, pověsti nebo obchodní činnosti společnosti Adam nebo jejích poboček má Adam právo Zákazníka pro konkrétního Uživatele služby, či libovolnou skupinu Uživatelů služby nahradit jiným Zákazníkem, a to podle výlučného posouzení společnosti Adam. Adam si dále ponechává právo dle svého výhradního a přiměřeného uvážení deaktivovat využívání administrativní a technologické podpory Adam.

 

Zákazník souhlasí, že případné reklamace mohou být komunikovány přímo Uživatelem služby nebo i prostřednictvím společnosti Adam.

 

Článek VIII.

Požadavky na Zákazníka

 

1. Dokumentace a odbornost. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude vždy

a. mít veškerá oprávnění, licence a povolení vyžadovaná právním řádem České republiky pro výkon malířských služeb. Zákazník souhlasí s tím, že jeho Malíři jsou zdravotně způsobilí k výkonu malířských služeb.

b. disponovat odbornými znalostmi a zkušenostmi a udržovat vysoký standard profesionality, výkonu služby a zdvořilého přístupu.

 

Adam si vyhrazuje právo nezávisle čas od času ověřovat dokumentaci Zákazníka, a to způsobem, který považuje dle svého přiměřeného uvážení za vhodný.

 

2. Pojištění. Zákazník souhlasí s tím, že po dobu platnosti této smlouvy zajistí pro svoji samostatnou podnikatelskou činnost komerční pojištění odpovědnosti podnikatele.

 

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že spolu s každým z Malířů nese výhradní

odpovědnost za přijetí takových opatření, která mohou být přiměřená a vhodná,

včetně zajištění odpovídajícího pojištění, které splňuje požadavky všech platných

právních předpisů.

 

3. Mlčenlivost. Zákazník souhlasí s tím, že bude zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích získaných v rámci obchodní spolupráce dle této smlouvy, zejména o zákaznících, cenách služeb, dále o know-how Adama a o obsahu této smlouvy, a to i po jejím skončení.

 

4. Vlastní zdroje. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že si pro provádění činností dle této smlouvy a dle smlouvy o dílo zajistí vlastní pomůcky, malířské prostředky a ostatní nástroje, které potřebuje pro kvalitní vykonání služby a dopraví se na místo plnění v dohodnutých termínech na vlastní náklady.

 

5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím nevykonávat malířské služby pro uživatele služby na území ČR, s nimiž má či měl v minulosti uzavřenu smlouvu prostřednictvím společnosti Adam a nevykonávat žádnou jinou činnost, která by byla v rozporu se zájmy společnosti Adam a která by měla či mohla mít konkurenční povahu a způsobila jakoukoliv újmu na straně společnosti Adam, a to jak po dobu trvání této smlouvy, tak pro dobu 1 roku po ukončení této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Adam. Porušení tohoto ustanovení je důvodem pro okamžité rozvázání smluvního vztahu se Zákazníkem a jeho Malíři.

 

Článek IX.

Finanční podmínky

 

1. Souhlas se zastoupením pro příjem plateb. Zákazník jmenuje společnost Adam svým dočasným zástupcem pro příjem plateb a vystavování dokladů, a to výhradně od Uživatelů služby, s nimiž Zákazník uzavře smlouvu o dílo. Zákazník souhlasí s tím, že platba tímto způsobem uhrazená společnosti Adam je považovaná za platbu uhrazenou Uživatelem služby přímo Zákazníkovi. 

 

2. Doklady. Zákazník bere na vědomí a souhlasí tím, že v rámci administrativní podpory Adama vystaví Adam jeho jménem účtenky, faktury nebo daňové doklady. Pomocí technologické platformy budou Zákazníkovi tyto doklady doručeny. Zákazník má povinnost, doklady bezodkladně překontrolovat. Jakékoliv opravy nebo návrhy na opravy účtenek, faktur nebo daňových dokladů za malířské služby musí být společnosti Adam písemně předloženy do tří (3) pracovních dnů od jejich vystavení. V případě, že k takovému oznámení nedojde, společnost Adam neponese odpovědnost za jakékoliv chyby na dokladech a jejich opravení ani za přepočítání či úhradu plateb.

 

3. Servisní poplatek. Zákazník souhlasí s tím, že společnosti Adam uhradí na měsíční bázi servisní poplatek, z každé platby obdržené od Uživatelů služeb za poskytnuté malířské služby v daném měsíci, a to ve výši 20 % z každé vyfakturované malířské služby.

 

4. Změna výpočtu servisního poplatku. Adam si vyhrazuje právo na změnu výpočtu servisního poplatku kdykoliv, a to dle svého uvážení na základě faktorů na místním trhu a bude Zákazníka v případě takové změny informovat emailem nebo jinak elektronicky. Další využívání služeb společnosti Adam po jakékoliv takové změně výpočtu servisního poplatku představuje souhlas Zákazníka s takovou změnou.

 

5. Platba Zákazníkovi. Adam je povinný po započtení jeho nároku na úhradu servisního poplatku či jiných jeho nároků vůči Zákazníkovi, poukázat finanční prostředky, uhrazené Uživateli služeb Zákazníkovi za poskytnuté malířské služby, na účet Zákazníka, který Zákazník sdělí společnosti Adam v dostatečném předstihu. Společnost Adam se zříká odpovědnosti za nesprávné peněžní transakce v případě, že při registraci a nebo kdykoliv v průběhu spolupráce Zákazník poskytne chybné bankovní údaje.
 

6. Zápočet nároku. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Adam může provádět jednostranný zápočet nároků společnosti Adam na úhradu servisního poplatku či na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy oproti nárokům Zákazníka vůči společnosti Adam na vyplacení finančních prostředků obdržených od Uživatelů malířských služeb.

 

7. Daně a účetnictví. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zákazník a každá/ý z jeho Malířů nesou plnou odpovědnost za vedení účetnictví případně daňové evidence, placení daní a odvodů ze svého vlastního příjmu, či jiné povinnosti tak jak je vyžadováno platnými zákony. 

 

8. Změna ceny malířské služby. Cena za malířskou službu se může v čase měnit v závislosti na požadavcích a dohodě mezi Zákazníkem a Uživatelem služby.
 

Článek X.

Trvání smlouvy

 

1. Doba platnosti smlouvy. Podmínky stanovené v těchto všeobecných obchodních podmínkách vstoupí v platnost ke dni registrace Zákazníka k užívání služeb společnosti Adam. Před zahájením užívání služeb společnosti Adam musíte provést registraci, během níž uvedete požadované informace. Kliknutím na tlačítko „Registrací souhlasíte s Všeobecnými obchodními podmínkami a Informacemi o zpracování osobních údajů“ v průběhu vaší registrace prohlašujete a zaručujete, že:

podle platných právních předpisů jste oprávněn s námi uzavřít smlouvu o užívání služeb platformy Adam pro účely vašeho poskytování malířských služeb;

jste si pozorně pročetl tyto všeobecné obchodní podmínky, včetně všech povinností, které z nich a z této smlouvy vyplývají, zcela jim rozumíte a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni;

všechny informace, které jste nám poskytl, jsou přesné, pravdivé, správné a úplné;

 

2. Ukončení. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět (elektronicky či jiným způsobem), a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Společnost Adam může dále tuto smlouvu vypovědět i bez výpovědní lhůty s okamžitou účinností v případě, že Zákazník již dále nesplňuje zákonné podmínky nebo standardy a zásady společnosti Adam pro poskytování malířských služeb. O takovém ukončení společnost Adam Zákazníka neprodleně vyrozumí. 

 

Článek XI.

Smluvní pokuty

 

1. Porušení povinnosti. V případě porušení povinnosti Zákazníka poskytovat malířské služby dle smlouvy o dílo řádně a včas, si ponechává Adam výhradní právo pro účtování jednorázového poplatku až do výše 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

 

2. Porušení mlčenlivosti. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle Článku VIII. odst. 3) je Zákazník povinen uhradit společnosti Adam smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

 

3. V případě porušení povinnosti Zákazníka dle článku VIII. bodu 5) této smlouvy je Zákazník povinen uhradit společnosti Adam smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

 

4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut je sjednána přiměřeně s přihlédnutím k potencionální výši škody při porušení povinností z této smlouvy.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Změny smlouvy. Společnost Adam si vyhrazuje právo kdykoliv provést úpravu této smlouvy, a to s platností od okamžiku oznámení nového znění smlouvy prostřednictvím emailu na online portálu, který je k dispozici v rámci služeb Adama, anebo jinak elektronicky Zákazníkovi. V případě změny všeobecných obchodních podmínek bude revidované znění zveřejněno na webových stránkách: (www.mujadam.cz/vop-maliri-pokoju-praha-adam). Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že používáním služeb Adam po oznámení nového znění smlouvy projevuje s tímto souhlas a je jím vázán. Pokud Zákazník se změnou smlouvy nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 3 dnů od oznámení změny. Žádost o odstoupení od smlouvy musí Zákazník zaslat e-mailem na adresu adam@mujadam.cz.

 

2. Rozhodné právo. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 

 

3. Postoupení. Zákazník nesmí zcela ani částečně postoupit či převést tuto smlouvu ani žádnou ze svých práv nebo povinností podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Společnost Adam může tuto smlouvu nebo některá či všechna svá práva nebo povinnosti podle této smlouvy zcela či částečně čas od času a bez souhlasu postoupit či převést.

 

4. Úplné znění smlouvy. Tato smlouva včetně úvodní části a všech doplňkových smluvních podmínek představuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci daného předmětu smlouvy a nahrazuje a zneplatňuje veškeré předchozí a souběžné smlouvy či ujednání týkající se takového předmětu. V rámci této smlouvy se výrazy „včetně“ a „zahrnovat“ rozumí spojení „včetně, nikoliv však výlučně“. 

 

5. Oddělitelnost. Jestliže bude kterékoliv z ustanovení této smlouvy na základě kteréhokoliv práva zcela nebo částečně shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, nebude takové ustanovení nebo jeho část v daném rozsahu považována za součást této smlouvy, avšak zákonnost, platnost a vymahatelnost zbývající části této smlouvy tím nebude dotčena. V takovém případě smluvní strany zamění nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení (nebo jeho část) ustanovením (nebo jeho částí), které je zákonné, platné a vymahatelné a jež má vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy v nejvyšší možné míře podobný účinek jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení (nebo jeho část).

 

6. Datum platnosti všeobecných obchodních podmínek: 1. 8. 2020