top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví hlavní podmínky upravující užívání služeb Adam ze strany Zákazníků.

Poskytovat profesionální služby přes platformu Adam lze jen na základě souhlasu s níže uvedenými podmínkami a ustanoveními.

 

Článek I.

Vymezení pojmů

 

1. Pro účely této smlouvy se rozumí:

Adam/společnost Adam – obchodní společnost Adam Technology s.r.o., se sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, IČ 09360735 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 335125, je podnikatelským subjektem poskytujícím administrativní a technologickou podporu podnikatelské činnosti Zákazníků (dále jen „služby“) v oboru profesionálních služeb a propojuje zájemce o profesionální služby se svými Zákazníky, kteří mají zájem profesionální služby v daný čas a v daném místě poskytovat.

Zákazník – fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě platného živnostenského oprávnění v oboru profesionálních služeb, která poskytuje svým jménem a na svou odpovědnost profesionální služby finálním uživatelům služby na základě samostatného právního vztahu, založeného smlouvou o dílo nebo fyzická osoba poskytující profesionální služby nahodile a nepravidelně, jejíž příjmy získané z této činnosti nepřekročí částku 30.000 Kč.

Služby společnosti Adam – služby, které poskytuje společnost Adam, včetně poskytování technologické platformy Adam, zákaznické podpory, zajištění komunikace mezi Zákazníkem a Uživatelem profesionální služby a další podobné služby.

Smlouva – znamená smlouvu o užívání služeb platformy Adam, uzavíranou konkludentním právním jednáním a tyto všeobecné obchodní podmínky upravující vztahy mezi Zákazníkem a společností Adam ohledně užívání služeb společnosti Adam.

Profesionál – je zákazníkův představený, zaměstnanec nebo dodavatel (osoba provádějící pro zákazníka profesionální služby, která není jeho zaměstnancem): a který splňuje v daném okamžiku platné podmínky společnosti Adam pro aktivní profesionály využívající služeb Adama; a kterému společnost Adam poskytla oprávnění pro přístup ke službám Adam za účelem poskytování profesionálních služeb zákazníkovým jménem.

Uživatel profesinální služby/Uživatel služby – fyzická nebo právnická osoba poptávající profesionální služby, která vstupuje se Zákazníkem do samostatného smluvního vztahu, na jehož základě jsou Zákazníkem poskytovány profesionální služby.

Profesionální služby – se rozumí poskytování služeb určitého druhu manuálních dovedností, provozovaných za účelem vytváření zisku, jako například poskytování malířských, instalatérských, truhlářských, elektrikářských, architektských, stěhovacích a jiných služeb Uživatelům profesionální služby prostřednictvím služeb Adam, a to zákazníkům a jeho profesionálům.

Poptávka profesionálních služeb - poptávka Uživatele služby vůči Adamovi, jejímž prostřednictvím Adam zajišťuje pro Zákazníka příležitost poskytnout Uživateli služby profesionální služby.

Smlouva o dílo – smlouva uzavřená písemnou objednávkou mezi Uživatelem služby a Zákazníkem, který prostřednictvím Profesionálů poskytne profesionální služby Uživateli služby. Smlouva o dílo je samostatným právním vztahem mezi Zákazníkem a Uživatelem služby, za jehož řádné plnění nese plnou odpovědnost Zákazník. Adam není smluvní stranou smlouvy o dílo a nevznikají mu z této smlouvy žádné právní povinnosti.

 

Článek II.

Úvodní prohlášení smluvních stran

 

1. Společnost Adam prohlašuje, že je provozovatelem technologické platformy a má odborné zkušenosti, znalosti a know-how, na jejichž základě je schopna generovat v oblasti profesionálních služeb zakázky pro Zákazníka za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zákazník prohlašuje, že má zájem o obchodní spolupráci s Adamem, spočívající v užívání technologických a administrativních služeb na podporu své podnikatelské činnosti. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Adam je poskytovatelem administrativní a technologické podpory a neposkytuje profesionální služby, tak jak jsou definované v bodě 1. článku I..

3. Prohlášení stran. Smluvní strany shodně prohlašují, že za účelem generování obchodních příležitostí, poskytování technologické podpory a za účelem administrativní podpory od společnosti Adam pro Zákazníka uzavírají tuto smlouvu.  

 

Článek III.

Předmět smlouvy

 

Adam se zavazuje poskytovat po dobu trvání této smlouvy administrativní a technologickou podporu podnikatelské činnosti Zákazníka dle této smlouvy. Zákazník se zavazuje za takto poskytnuté služby hradit Adamovi servisní poplatek.

 

Článek IV.

Vymezení vztahu mezi zákazníkem a uživateli

 

Vztah smluvních stran - Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že na základě jeho poskytování profesionálních služeb Uživatelům vzniká mezi Zákazníkem a Uživatelem Smlouva o dílo tedy, právně závazný přímý obchodní vztah, jehož účastníkem není společnost Adam. Za jakékoliv povinnosti či závazky vůči Uživatelům nebo třetím stranám, k jejichž vzniku došlo na základě poskytnutí profesionálních služeb Zákazníkem, nese výhradní odpovědnost Zákazník.

Kontaktní údaje - Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že společnost Adam může Uživateli na základě přiměřeného požadavku sdělit zákazníkovy kontaktní údaje a/nebo údaje o pojištění.


 

Článek V.

Vymezení vztahu mezi Adamem a Zákazníkem

 

1. Vztah smluvních stran. Adam propojuje zájemce o profesionální služby (potenciální Uživatele služby) se svými Zákazníky, kteří mají zájem profesionální služby v daný čas a v daném místě poskytovat. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že na základě toho, že společnost Adam poskytuje Zákazníkovi administrativní a technologickou platformu a generuje v oblasti profesionálních služeb nové zakázky, vzniká mezi Adamem a Zákazníkem právně závazný, přímý obchodní vztah s rovným postavením Adama a Zákazníka jako dvou samostatných podnikatelských subjektů. Adam neřídí ani neovládá Zákazníka či jeho Profesionály při plnění této smlouvy. Zákazník a jeho Profesionálové nejsou oprávněni společnost Adam jakkoliv právně zavazovat a zaručují se, že se nebudou vydávat za její zaměstnance, jednatele ani zplnomocněné zástupce společnosti Adam nebo jejích poboček. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva není pracovní smlouvou a na jejím základě nevzniká mezi společností Adam a Zákazníkem (ani jejími Profesionály) žádný pracovní poměr (z pohledu pracovního práva, daňového práva nebo sociálního práva). Ve vztahu mezi Zákazníkem a společností Adam nese a ponese výhradní odpovědnost za poskytování profesionálních služeb svými Profesionály Zákazník.

2. Odměna za profesionální služby je pak výsledkem střetávání přání Uživatele služby, za kolik je ochoten zaplatit za danou službu a přáním Zákazníka, za kterou je ochoten službu poskytnout. Na základě toho, Adam propojuje Uživatele služby se Zákazníky, kteří jsou ochotni za daných podmínek službu uskutečnit. Navržená cena pro obě strany je pak doporučená hodnota, která by měla usnadnit spojení potencionálního Uživatele služby se Zákazníkem ochotným za těchto podmínek službu vykonávat. Obě strany mají možnost finální cenu libovolně ovlivňovat.

3. Přijímání zakázek. Zákazník a jeho Profesionálové mají právo vygenerovanou zakázku od Adama přijmout nebo odmítnout. Přijetím zakázky Zákazník souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s Uživatelem služby. Tím akceptuje rozsah zakázky as tím spojené úkony včetně služeb zahrnutých v kalkulaci či dodatečných služeb dotazovaných Uživatelem služby a kvalitu požadovanou Uživatelem služby, které byly Zákazníkovi předem prezentovány prostřednictvím společnosti Adam nebo některým z jejích zástupců.

4. Služba provedená jinou osobou. Pokud Zákazník plní svůj závazek z této smlouvy a ze smlouvy o dílo prostřednictvím svých Profesionálů, nese za toto plnění jejich prostřednictvím stejnou odpovědnost, jako by ji plnil sám. Tuto skutečnost má povinnost Zákazník nahlásit v dostatečné době před uskutečněním samotné služby společnosti Adam.

5. Informační povinnost. Zákazník a jeho Profesionálové berou na vědomí a přijímají požadavek Uživatele služby před zahájením poskytování profesionálních služeb s Uživatelem služby písemně potvrdit konečnou cenu služby a rozsah profesionální služby. Zákazník a jeho Profesionálové také berou na vědomí a přijímají požadavek Uživatele služby po dokončení profesionální služby s Uživatelem služby podepsat protokol, jehož podepsáním Uživatel služby souhlasí s provedením, kvalitou, rozsahem provedených služeb.

6. Postoupení pohledávek dle § 1887 občanského zákoníku – V případě, že Uživatel služby zcela neuhradí Zákazníkovi cenu za dílo provedené podle Smlouvy o dílo uzavřené mezi Uživatelem služby a Zákazníkem v návaznosti na využití Služeb společnosti Adam, a to do 5. dne od předání hotového díla Profesionálem, postupuje Zákazník uplynutím této lhůty na společnost Adam:

a) celou svoji pohledávku s příslušenstvím spočívající v nároku na úhradu ceny za provedení díla Uživatelem služby na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Uživatelem služby a Zákazníkem v návaznosti na využití Služeb společnosti Adam;

b) celou svoji pohledávku s příslušenstvím spočívající v nároku na úhradu smluvní pokuty Uživatelem služby ve výši 0,05 % z dlužné částky za cenu za dílo za každý, byť jen započatý den prodlení s hrazením ceny za dílo na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Uživatelem služby a Zákazníkem v návaznosti na využití Služeb společnosti Adam.

Zákazník za uvedených podmínek postupuje na společnost Adam specifikované pohledávky týkající se veškerých budoucích Smluv o dílo uzavřených s Uživateli služby v návaznosti na využití Služeb společnosti Adam. Společnost Adam tyto budoucí pohledávky za uvedených podmínek přijímá.

 

Článek VI.

Vymezení vztahu mezi zákazníkem a profesionály

 

Vztah smluvních stran - Za jakékoliv povinnosti či závazky vůči Profesionálům, k jejichž vzniku došlo na základě Zákazníkova vztahu s jeho Profesionály (včetně poskytnutí profesionálních služeb), nese výhradní odpovědnost Zákazník. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že bude vykonávat výhradní kontrolu nad Profesionály a dodržovat veškeré platné právní předpisy (včetně předpisů týkajících se daní, sociálního pojištění a pracovněprávních vztahů) upravující zákazníkův vztah s jeho Profesionály či jinak s ním související.

Odpovědnost za Profesionály - Zákazník bere na vědomí, že za všech okolností nese vůči uživatelům a společnosti Adam odpovědnost a ručí za jednání a pochybení svých Profesionálů.

 

Článek VII.

Požadavky na profesionální služby

 

1. Kontrola kvality. Uživatel služby požaduje řádné a kvalitní plnění profesionálních služeb. Kontrola kvality profesionálních služeb je zajištěna především Uživatelem služby.

2. Hodnocení služby uživatelem. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že:(a) po realizování profesionální služby bude uživatel profesionální služby vyzván společností Adam, aby danou službu ohodnotil prostřednictvím technologické platformy Adam, přičemž může uvést nepovinný komentář či zpětnou vazbu týkající se daných profesionálních služeb.

3. Průměrné hodnocení. Zákazník bere na vědomí, že přáním společnosti Adam je umožnit uživatelům přístup ke službám vysoké kvality prostřednictvím administrativní a technologické platformy společnosti Adam. Aby každý Profesionál mohl nadále využívat přístup k administrativní a technologické platformě Adam, musí její průměrné hodnocení ze strany uživatelů překračovat minimální přijatelné průměrné hodnocení stanovené společností Adam pro danou oblast, jehož výši může společnost Adam dle vlastního uvážení čas od času aktualizovat (dále jen „minimální průměrné hodnocení“).

4. Reklamace. Zákazník akceptuje, že může dojít k výměně Zákazníka pro předmětného Uživatele služby.

Na základě žádosti od Uživatele služby, opakovaných reklamacích, porušení smlouvy, hodnocení nižšího než je minimální průměrné hodnocení či jakéhokoliv podezření z poškození dobrého jména společnosti Adam, její obchodní značky, pověsti nebo obchodní činnosti společnosti Adam nebo jejích poboček má Adam právo Zákazníka pro konkrétního Uživatele služby, či libovolnou skupinu Uživatelů služby nahradit jiným Zákazníkem, a to podle výlučného posouzení společnosti Adam. Adam si dále ponechává právo dle svého výhradního a přiměřeného uvážení deaktivovat využívání administrativní a technologické podpory Adam.

Zákazník souhlasí, že případné reklamace mohou být komunikovány přímo Uživatelem služby nebo i prostřednictvím společnosti Adam.

 

Článek VIII.

Požadavky na Zákazníka

1. Dokumentace a odbornost. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude vždy

a. mít veškerá oprávnění, licence a povolení vyžadovaná právním řádem České republiky pro výkon profesionálních služeb. Zákazník souhlasí s tím, že jeho Profesionálové jsou zdravotně způsobilí k výkonu profesionálních služeb.
b. disponovat odbornými znalostmi a zkušenostmi a udržovat vysoký standard profesionality, výkonu služby a zdvořilého přístupu.

Adam si vyhrazuje právo nezávisle
čas od času ověřovat dokumentaci Zákazníka, a to způsobem, který považuje dle svého přiměřeného uvážení za vhodný.

2. Pojištění. Zákazník souhlasí s tím, že po dobu platnosti této smlouvy zajistí pro svoji samostatnou podnikatelskou činnost komerční pojištění odpovědnosti podnikatele.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že spolu s každým z Profesionálů nese výhradní odpovědnost za přijetí takových opatření, která mohou být přiměřená a vhodná, včetně zajištění odpovídajícího pojištění, které splňuje požadavky všech platných právních předpisů.

3. Mlčenlivost. Zákazník souhlasí s tím, že bude zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích získaných v rámci obchodní spolupráce dle této smlouvy, zejména o zákaznících, cenách služeb, dále o know-how Adama a o obsahu této smlouvy, a to i po jejím skončení.

4. Vlastní zdroje. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že si pro vykonávání činnosti podle této smlouvy a podle Smlouvy o dílo zajistí vlastní pomůcky, prostředky a ostatní nástroje, které potřebuje pro kvalitní provedení služby a dopraví se na místo plnění v dohodnutých termínech na vlastní náklady.

5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím nevykonávat profesionální služby pro uživatele služby na území ČR, s nimiž má či měl v minulosti uzavřenu smlouvu prostřednictvím společnosti Adam a nevykonávat žádnou jinou činnost, která by byla v rozporu se zájmy společnosti Adam a která by měla či mohla mít konkurenční povahu a způsobila jakoukoliv újmu na straně společnosti Adam, a to jak po dobu trvání této smlouvy, tak pro dobu 1 roku po ukončení této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Adam. Porušení tohoto ustanovení je důvodem pro okamžité rozvázání smluvního vztahu se Zákazníkem a jeho Profesionály.

 

Článek IX.

Finanční podmínky

 

1. Souhlas se zastoupením pro příjem plateb. Zákazník jmenuje společnost Adam svým dočasným zástupcem pro příjem plateb a vystavování dokladů, a to výhradně od Uživatelů služby, s nimiž Zákazník uzavře smlouvu o dílo. Zákazník souhlasí s tím, že platba tímto způsobem uhrazená společnosti Adam je považovaná za platbu uhrazenou Uživatelem služby přímo Zákazníkovi.

2. Doklady. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci administrativní podpory Adama může Adam jeho jménem vystavit platební doklady, účtenky, faktury nebo daňové doklady. Pomocí technologické platformy budou Zákazníkovi tyto doklady doručeny. Zákazník má povinnost, doklady bezodkladně překontrolovat. Jakékoliv opravy nebo návrhy na opravy platebních dokladů, účtenek, faktur nebo daňových dokladů za profesionální služby musí být společnosti Adam písemně předloženy do tří (3) pracovních dnů od jejich vystavení. V případě, že k takovému oznámení nedojde, společnost Adam neponese odpovědnost za jakékoliv chyby na dokladech a jejich opravení ani za přepočítání či úhradu plateb.

3. Servisní poplatek. Zákazník souhlasí s tím, že společnosti Adam uhradí na měsíční bázi servisní poplatek, z každé platby obdržené od Uživatelů služeb za poskytnuté profesionální služby v daném měsíci, a to ve výši 22 % z každé vyfakturované profesionílní služby + DPH.

4. Změna výpočtu servisního poplatku. Adam si vyhrazuje právo na změnu výpočtu servisního poplatku kdykoliv, a to dle svého uvážení na základě faktorů na místním trhu a bude Zákazníka v případě takové změny informovat emailem nebo jinak elektronicky. Další využívání služeb společnosti Adam po jakékoliv takové změně výpočtu servisního poplatku představuje souhlas Zákazníka s takovou změnou.

5. Platba Zákazníkovi. Adam je povinný po započtení jeho nároku na úhradu servisního poplatku či jiných jeho nároků vůči Zákazníkovi, poukázat finanční prostředky, uhrazené Uživateli služeb Zákazníkovi za poskytnuté profesionální služby, na účet Zákazníka, který Zákazník sdělí společnosti Adam v dostatečném předstihu. Společnost Adam se zříká odpovědnosti za nesprávné peněžní transakce v případě, že při registraci a nebo kdykoliv v průběhu spolupráce Zákazník poskytne chybné bankovní údaje.

6. Zápočet nároku. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Adam může provádět jednostranný zápočet nároků společnosti Adam na úhradu servisního poplatku či na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy oproti nárokům Zákazníka vůči společnosti Adam na vyplacení finančních prostředků obdržených od Uživatelů profesionálních služeb.

7. Daně a účetnictví. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zákazník a každá/ý z jeho Profesionálů nesou plnou odpovědnost za vedení účetnictví případně daňové evidence, placení daní a odvodů ze svého vlastního příjmu, či jiné povinnosti tak jak je vyžadováno platnými zákony.

8. Změna ceny profesionální služby. Cena za profesionální službu se může v čase měnit v závislosti na požadavcích a dohodě mezi Zákazníkem a Uživatelem služby.

Článek X.

Trvání smlouvy

 

1. Doba platnosti smlouvy. Podmínky stanovené v těchto všeobecných obchodních podmínkách vstoupí v platnost ke dni registrace Zákazníka k užívání služeb společnosti Adam. Před zahájením užívání služeb společnosti Adam musíte provést registraci, během níž uvedete požadované informace. Kliknutím na tlačítko „Registrací souhlasíte s Všeobecnými obchodními podmínkami a Informacemi o zpracování osobních údajů“ v průběhu vaší registrace prohlašujete a zaručujete, že:
podle platných právních předpisů jste oprávněn s námi uzavřít smlouvu o užívání služeb platformy Adam pro účely vašeho poskytování profesionálních služeb;
jste si pozorně pročetl tyto všeobecné obchodní podmínky, včetně všech povinností, které z nich a z této smlouvy vyplývají, zcela jim rozumíte a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni;
všechny informace, které jste nám poskytl, jsou přesné, pravdivé, správné a úplné;

2. Ukončení. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět (elektronicky či jiným způsobem), a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Společnost Adam může dále tuto smlouvu vypovědět i bez výpovědní lhůty s okamžitou účinností v případě, že Zákazník již dále nesplňuje zákonné podmínky nebo standardy a zásady společnosti Adam pro poskytování profesionálních služeb. O takovém ukončení společnost Adam Zákazníka neprodleně vyrozumí.

 

Článek XI.

Smluvní pokuty

 

1. Porušení povinnosti. V případě porušení povinnosti Zákazníka poskytovat profesionální služby dle smlouvy o dílo řádně a včas, si ponechává Adam výhradní právo pro účtování jednorázového poplatku až do výše 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

2. Porušení mlčenlivosti. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle Článku VIII. odst. 3) je Zákazník povinen uhradit společnosti Adam smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

3. V případě porušení povinnosti Zákazníka dle článku VIII. bodu 5) této smlouvy je Zákazník povinen uhradit společnosti Adam smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

4. V případě prodlení Zákazníka s úhradou servisního poplatku dle článku IX. bodu 3) této smlouvy je Zákazník povinen uhradit společnosti Adam smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení.

5. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut je sjednána přiměřeně s přihlédnutím k potencionální výši škody při porušení povinností z této smlouvy.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Změny smlouvy. Společnost Adam si vyhrazuje právo kdykoliv provést úpravu této smlouvy, a to s platností od okamžiku oznámení nového znění smlouvy prostřednictvím emailu na online portálu, který je k dispozici v rámci služeb Adama, anebo jinak elektronicky Zákazníkovi. V případě změny všeobecných obchodních podmínek bude revidované znění zveřejněno na webových stránkách: ( https://www.mujadam.cz/vop-maliri-pokoju-adam ). Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že používáním služeb Adam po oznámení nového znění smlouvy projevuje s tímto souhlas a je jím vázán. Pokud Zákazník se změnou smlouvy nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 3 dnů od oznámení změny. Žádost o odstoupení od smlouvy musí Zákazník zaslat e-mailem na adresu adam@mujadam.cz .

2. Rozhodné právo. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

3. Postoupení. Zákazník nesmí zcela ani částečně postoupit či převést tuto smlouvu ani žádnou ze svých práv nebo povinností podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Společnost Adam může tuto smlouvu nebo některá či všechna svá práva nebo povinnosti podle této smlouvy zcela či částečně čas od času a bez souhlasu postoupit či převést.

4. Úplné znění smlouvy. Tato smlouva včetně úvodní části a všech doplňkových smluvních podmínek představuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci daného předmětu smlouvy a nahrazuje a zneplatňuje veškeré předchozí a souběžné smlouvy či ujednání týkající se takového předmětu. V rámci této smlouvy se výrazy „včetně“ a „zahrnovat“ rozumí spojení „včetně, nikoliv však výlučně“.

5. Oddělitelnost. Jestliže bude kterékoliv z ustanovení této smlouvy na základě kteréhokoliv práva zcela nebo částečně shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, nebude takové ustanovení nebo jeho část v daném rozsahu považována za součást této smlouvy, avšak zákonnost, platnost a vymahatelnost zbývající části této smlouvy tím nebude dotčena. V takovém případě smluvní strany zamění nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení (nebo jeho část) ustanovením (nebo jeho částí), které je zákonné, platné a vymahatelné a jež má vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy v nejvyšší možné míře podobný účinek jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení (nebo jeho část).

6. Datum platnosti všeobecných obchodních podmínek: 1. 8. 2020

bottom of page