top of page

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Obchodní společnost Adam Technology s.r.o., IČO: 09360735, se sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, provozující webovou aplikaci Adam na internetových stránkách mujadam.cz (dále jen „Společnost“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele webové aplikace (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Společnosti, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Společnosti.


 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?
Společnost zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje: 

 

(a) identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa, číslo bankovního účtu);

 •  Společnost zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

(b) Informace vyžadované platnými právními předpisy pro daňové účely 

 • jméno a příjmení nebo název firmy, adresa trvalého bydliště nebo sídlo firmy, místo narození, datum narození, identifikační číslo daňového poplatníka, stát, kde jste rezidentem, DIČ, identifikační číslo bankovního účtu, vlastníka čísla účtu.

   

(c) automaticky shromažďované informace

 • jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, verze aplikace a zeměpisná poloha. Shromažďujeme také informace o vašem používání webových stránek Adam, jako jsou navštívené stránky nebo použité vyhledávací výrazy. Tyto informace shromažďujeme prostřednictvím nastavení souborů cookies. Další informace o souborech cookies, které používáme, naleznete v našem Prohlášení o souborech cookies.

 
2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 

(a) Zprostředkování komunikace mezi nezávislými poskytovateli služeb a jejich koncovými zákazníky

 • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, číslo bankovního účtu, je nezbytné pro zprostředkování komunikace mezi nezávislými poskytovateli malířských a dalších řemeslných služeb a služeb v oblasti domácnosti a jejich koncovými zákazníky a následné plnění práv a povinností plynoucí z poskytnutí služby společností Adam, včetně vedení evidence o těchto vztazích a související komunikace mezi Vámi a Společností prostřednictvím webové aplikace.

(b) Ochrana právních zájmů (nároků)

 • Zpracování osobních údajů v omezeném rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů Společnosti spočívajících ve vymáhání nároků Společnosti vůči třetím osobám a na zajištění obrany proti nárokům uplatněným vůči Společnosti. 

(c) Marketing a propagace Společnosti a služeb webové aplikace prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

 • Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu –

       e-mailová adresa.

 • Z odběru nabídkových e-mailů se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v zasílaných zprávách.

(d) Pro reportování potřebných informací v souladu s právními předpisy pro daňové účely (zejména směrnice DAC7)

 • Zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení nebo název firmy, adresa trvalého bydliště nebo sídlo firmy, místo narození, datum narození, identifikační číslo daňového poplatníka, stát, kde jste rezidentem, DIČ, identifikační číslo bankovního účtu, vlastníka čísla účtu, je nezbytné pro reportování potřebných informací v souladu s právními předpisy pro daňové účely (zejména směrnice DAC7).

 

3. KDO VŠECHNO JSOU PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti a jejich zaměstnanců zpracovávány také partnery Společnosti. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Společnost pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. 

 

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 

 • osoby, které pro Společnost zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Společnost pro tyto služby využívá (např. dodavatelé softwarových a IT systémů; poskytovatelé komunikačních služeb; , poskytovatelé marketingových a propagačních služeb);

 • osoby, které Společnosti poskytují poradenské služby (např. advokátní kancelář);

 

Společnost je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. správním orgánům, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním nebo občanským soudním řízením.


4. PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ?

 • Vaše osobní údaje Společnost zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu a dále následujících 5 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Společnosti. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.

 • V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, Společnost zpracovává Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.

 • V případě oprávněného zájmu Společnosti, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou dle jednotlivých účelů, a to s ohledem na konkrétní oprávněný zájem. 


 

5. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZE STRANY SPOLEČNOSTI?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);

 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Společností zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);

 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Společnost ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Společnosti byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);

 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Společnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Společností zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Společnosti byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.


 

6. JAK MŮŽETE SPOLEČNOST KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Společnost písemně na adrese Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, či na e-mailové adrese: adam@mujadam.cz.

bottom of page